ЗАСЕДАНИЕ на УС, КК и КС – 11.09.2015 г.

•НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА•

София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: +359 2 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg www.nbs-set.com

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КК
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КС
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС СЕБТ

ПОКАНА

На основание чл. 38 ал.4 от Устава
СВИКВАМ
Заседание на Управителния съвет на НБС СЕБТ. Заседанието ще бъде проведено в гр. София в залата на panserviceauto.com с адрес: София – 1614, ул. Околовръстен път № 80 на 11.09.2015 г. от 10.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД № 4

1. Организация работата на Управителния съвет в зависимост от документите регламентиращи неговата работа – задължения, права и отговорности.
1) Устав чл.40. т 4, 5, 6.
2) Правилник за работа на УС чл.9
3) ЗЮЛНЦ чл. чл. 20, т. 8 и т. 9 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18, ал. 1 т. 1 и т. 3…….
4) Становище на БЦНП –препоръка
2. Разглеждане на отговорностите в работата на УС съгласно Решение №.2 от заседание на УС №.2
3. Приемане на Програма за “Работа на УС 2015 – 2018“ за три годишния мандат на управление.
4. Есенна среща.
Уважаеми колеги,

Тази “Покана” е отправена и към членовете на КК и КС. Тази “Покана” е отправена и към всички членове на НБС СЕБТ да присъстват и вземат активно участие в организационния живот на сдружението.
04.09.2015 г Председател на УС……../п/……..
София Димитър Лулчев

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.