СТРАТЕГИЯ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НБС  “СЕРВИЗ                       ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2019 ГОДИНА

 1. Цел на Стратегията

Основна цел е създаването на благоприятна среда за сервизите и условия за развитие на конкурентноспособен сектор в сервизната дейност, които да стабилизират икономиката в сектора сервизиране.

Като формулира целите и прилага стратегията, НБС СЕБТ заявява, че тяхната реализация ще осигурява:

 • Свобода на конкуренцията и предприемачеството.
 • Създаване на нови работни места.
 • Създаване на стимули за сервизиране на високотехнологични изделия.
 • Повишаване на конкурентноспособността насервизните услуги.
 • Развитие на мениджърските умения на ръководителите на сервизите.

Стратегията ще ускори стабилизирането на фирмите, членове на НБС СЕБТ в сектора.

 1. Приоритети

2.1. НБС СЕБТ подчертава необходимостта от създаване на стабилна и прозрачна нормативна уредба чрез:

 • Промени и актуализиране на всички документи, които ръководят и обслужват съюза (устав, морален кодекс и различните правилници, регистър на членовете).
 • Изграждане, поддържане и усъвършенстване на информационната система, целяща прозрачно и пълно информиране на членовете на НБС за минали, настоящи и бъдещи действия на организацията.
 • Повишаване на квалификацията на членовете на съюза във всичките и професионални насоки. Изработване на програма за необходимото обучение и търсене на възможност за валидиране на уменията на колегите с дългогодишен доказан опит по практикуваната специалност.
 • Законодателно уреждане на принципите за въвеждане на лицензионни, разрешителни и регистрационни режими.
 • Усъвършенстване на механизмите за участието ни в Отрасловия съвет.
 • Изграждане и поддържане на информационна система за административни услуги, свързани с бизнеса.
 • Осигуряване на максимална публичност, прозрачност и свободна конкуренция в бранша и създаване на доброволен регистър на фирмите в бранша.

2.2. Провеждане на политика за подобряване на финансовата среда

 • Продължаване на процеса в данъчната реформа по посока намаляване на общата данъчна тежест.
 • Кои професии формират бранша? Каква степен на професионална квалификация трябва да притежават? Икономически показатели по сектори. Кои сектори трябва да се преквалифицират? Доброволно сертифициране на сервизите в бранша.
 • В кои сектори сивата икономика е силно развита? Анализ. Мероприятия, които да попречат за развитието.

2.3.     Усилия на НБС СЕБТ и държавната администрация за:

 • Превръщане на съюза от телевизионен съюз в съюз на всички професии от този бизнес.
 • Национално представяне на браншовия съюз.
 • Институциализиране на браншовия съюз пред Държавната администрация.
 • Членство в Камари и обединения на бизнеса.
 • Участия в Отрасловия съвет на МИЕ със свои предложения.
 • Участия на НБС като експертен орган в обсъждания на закони в Парламента, национални осигурителни прагове, данъци и такси.
 • Аутсорстване на дейности от държавната администрация към НБС.
 • Създаване на регионални структури.
 • Дейността на НБС да предразполага към увеличаване на членската маса.
 • Участие в образователни програми на МОН.
 • Провеждане на обучения в рамките на НБС.
 1. Необходими предпоставки за изпълнение на СТРАТЕГИЯ 2014-2019

За изпълнение на тази програма е необходимо запознаване на всички членове на НБС със съдържанието й. Необходимо е пълно одобрение преди да стане програмен документ.

Неразделна част от тази стратегия е работната програма за изпълнението й, която ще формулира краткосрочните, средносрочните и дългосрочните инициативи и ще се изпълнява от УС на НБС СЕБТ.

11.10.2014 г.                  Председател на УС НБС СЕБТ:…………………………..

гр. София                                                                      /Димитър Лулчев/