ПРАВИЛНИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този правилник е създаден на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението и регламентира правилата за придобиване, изразходване и отчитане на финансовите средства на сдружението.

Чл. 2. В правилника се регламентират условията, документите и отговорностите по придобиване на имуществените и парични постъпления в сдружението.

Чл. 3. В правилника се регламентират условията за изразходване на паричните средства.

Чл. 4. В правилника се регламентират всички документи, срокове и отговорности по отчитане на финансовия поток при разход на парични средства в сдружението. Пътят за контрол над разходите. Документи даващи ясна информация за разходите пред членовете на сдружението.

ІІ. Придобиване на имуществени и парични средства

Чл. 5. Всеки член на сдружението внася по сметка в банката дължимия годишен членски внос, стойността на която е гласувана на Общо събрание, както следва чл.25, ал.12. от Устава.

/ чл.25 ал 12 от Устава се променя –чл 25 ал 11   допусната грешка /

(1)    За юридически и физически лица сумата е 60 лв. годишен членски внос.

/ ОС реши: Промяна за стойноста на членския внос да бъде решена на извънредно ОС през мм септември 2022 г./

(2)    За физически лица, регистрирани като Асоциирани членове 30 лв. годишен членски внос.

/ т. 2 отпада – промените в Устава на сдружението премахна Асоцирано членство –май -21г на ОС

 

(3)    Протоколът от решението на Общото събрание, в частта си за членския внос, се прикрепва към настоящия документ и е неразделна част от него.

(4)    Срокът за внасяне на членския внос е до първата пролетна среща / Общо Събрание или Технически Семинар/, но не по-късно от 31 май на текущата година.

/ Решение на ОС текста придобива следния вид –Срокът за внасяне на чл. Внос е до 31 март на текущата година./

Чл. 6. Управителният съвет или упълномощено от него лице издава и съответния документ за внесения членски внос, постъпил в банковата сметка на сдружението.

Чл. 7. Упълномощено лице от Управителния съвет попълва във форума „Административни дискусии” информация за постъпилия членски внос в банката от членовете на сдружението.

ІІІ. Изразходване на парични средства

Чл. 8. Управителният съвет чрез председателя или упълномощено от него лице докладва пред Общото събрание мотивирано предложение за Бюджет за съответната година. В този проект за Бюджет трябва да има мотивирано обяснение за всички разходи по пера. Разходната част не може да превишава приходната.

(1)    Когато по мотивирано предложение от Управителния съвет и с разрешение на Общото събрание или Консултативен съвет разходната част на Бюджета от текущата година надвишава приходната се допуска изразходване от наличните средства от предходната година.

Чл.9 Разходи

(1)   За всички разходи направени по издръжка дейността на сдружението, Управителният съвет трябва да има протоколни решения.

(2)   Разходите се придружават със съответния разходен документ.

(3)   Всяко тримесечие Председателят или упълномощено от него лице попълва разходна таблица № 2, придружена с разходните документи. Така оформените документи се предоставят на Контролната комисия за преглед. Одобрените разходи се представят във фирмата, осъществяваща финансово счетоводство за финансов отчет. Таблица № 2 се публикува в сайта на сдружението.

Нов текст: Всяко полугодие –

ІV. Отчитане и контрол

Чл. 10. Движението на финансите в сдружението се регламентира в приетия от Общото събрание Бюджет за съответната година. Бюджетът се попълва във форма таблица № 1. В таблицата се попълват графите от салдото от предходната година и касовата наличност. Попълват се и колоните по планувания разход. Таблицата след попълването й се поставя в сайта на сдружението. Попълва се на три месеца.

Нов текст: Попълва се на шест месеца

Чл. 11. Контролът по изпълнението на Бюджета е изцяло на КК, която в свой отчет пред Общото събрание, съгласно чл.45 ал.(3) т.4 от Устава прави своето заключение. Общото събрание дава окончателно становище по разходите, направени от УС.

Чл. 12. До края на първото тримесечие на следващата година, фирмата за финансов отчет дава заключение за наличните средства в банка и каса на сдружението.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Правилникът се придружава от:

  1. Протокола от Общото събрание
  2. Таблица № 1 за Бюджета.
  3. Таблица № 2 за три месечните разходи

Нов текст: за шест месечни разходи

  1. Настоящият правилник е приет на Общото събрание на Национален Браншови Съюз „Сервиз Електронна и Битова Техника”, състояло са на 30.04.2011 г.

Правилникът е изменен и допълнен на Общо събрание на 11.10.2014 г. и  на 17.05.2022 г.

Правилникът Чл. 5 ал.(4)  е изменен и допълнен на Общо събрание на 14.05.2018 г.

Правилникът Чл. 5 ал.(4)  е изменен и допълнен на Общо събрание на 17.05.2022 г.

 

17 май 2022 г.                                                   Председател. УС :………………..

София                                                                        / Живко Димитров/