МОРАЛЕН КОДЕКС

МОРАЛЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС  СЕБТ

На основание чл. 7 т. 2 НБС СЕБТ приема този Морален кодекс

„Морален кодекс“ са правила за поведение, които следват общоприети човешки и бизнес – морални норми за поведение.

За разлика от правилата по смисъла на съответните закони, за тези правила не са необходими „безспорни доказателства“. Достатъчно е твърдото убеждение (обосновано предположение), че съществуват сериозни съмнения , че те са нарушени.

Една от санкциите в такива случаи е, че Ръководството на НБС, членовете на Сдружението ще счете оставането на въпросната икономическа единица /фирма, юридическо лице/ за нежелателно и противопоказно за целите и дейността на Сдружението.

С този Морален кодекс, НБС осигурява равни условия за развитие на всички свои членове, разбира се, съобразно възможностите на всеки един от тях.

Уважение и коректност се очаква и изисква от всички членове на Сдружението.

Несъвместимо поведение с интересите на Сдружението.

Членове на Сдружението, които със своето си поведение провалят авторитета и дейността, ще считаме като сериозно нарушение на етичните принципи.

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С Моралния кодекс се установяват нормите, принципите и стандартите за етика в бранша – равнопоставеност, лоялност и честна конкуренция при поведението на пазар от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 2 Моралният кодекс е неразделна част от Устава на НБС СЕБТ и е задължение на всички членове на Сдружението да го спазват. В основата си Моралният кодекс дава основните постановки, записани в Закона за защита на конкуренцията.

Чл. 3 Всеки член на Сдружението, който гласува за приемане на кодекса с гласа си той приема, че ще спазва Моралния кодекс. Всеки кандидат, член на Сдружениетов своята молба за приемане задължително декларира, че в своята дейност ще спазва:

  • Действащото законодателство на Република България.

Чл. 4 Нормите и принципите на Моралния кодекс са абсолютно задължителни за всички редовни членове на Сдружението.

Чл. 5 Контролът по спазване на Моралния кодекс се осъществява от Контролната комисия на Сдружението, която разглежда случаите на нарушаване на Кодекса и внася в Общото събрание предложение за санкции или изключване от НБС СЕБТ.

Чл. 6 Моралният кодекс подлежи на постоянно усъвършенстване, в което трябва да вземат участие всички членове на Сдружението. Предложенията трябва да бъдат адресирани до Контролната комисия и гласувани от Общото събрание.

Чл. 7 Със своето действие Моралния кодекс укрепва НБС СЕБТ като авторитетна браншова организация на фирми, които стриктно спазват законите в страната, лоялно се отнасят към своите партньори и със своята работа гарантират качествена услуга. С този кодекс НБС СЕБТ дава своя принос за създаване на нормални пазарни взаимоотношения в пазарното стопанство у нас.

РАЗДЕЛ ІІ. ОТНОШЕНИЯ ВЪТРЕ В СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 8 Връзките и отношенията между членовете на Сдружението са на основата на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. В отношенията си с трети лица членовете на Сдружението също се задължават да бъдат етични и честни.

Чл. 9 Членовете на ръководните органи на НБС СЕБТ нямат право абсолютно под никаква форма да използват положението си в Сдружението, за да получат каквото и да било предимство или облаги за ръководената от тях фирма.

Чл. 10 За неморално се смята подаването на оклеветяваща жалба или доносикъм КК на НБС СЕБТ.

РАЗДЕЛ І. ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл. 16 Всички членове на НБС СЕБТ се задължават да спазват Закона за защита на конкуренцията и ЗЗП, за което освен предвидените от Законите санкции носят отговорност и пред Сдружението.

Чл. 17 Недопустимо е член на Сдружението да изпълнява стопанска дейност, която е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на своите колеги като конкуренти, като ги изправя пред финансови проблеми и затруднения в работата им или в отношенията им с клиентите /ЗЗК чл.12, ал.1/

Чл. 18 Недопустимо и неморално е манипулирането и заблуждението с цел налагане цени на услуги, които не съответстват на пазарните, за да се подбият цените или да се установи монополно положение на услугите в бранша.

Чл. 19 За неетична се смята всяка реклама или друга публична изява, която създава невярна представа за качеството, условията и характера на извършената услуга или дейност.

РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20 Въз основа на чл. 7, т. 9 от Устава на сдружението се създава и поддържа разширен регистър с публична информация за своите членове. Информацията се събира от всяка фирма, заверена от нейния ръководител, който носи отговорността за достоверността на информацията.

Чл. 21 При поискване от страна на трети лица на информация, свързана с дейността на членовете на НБС СЕБТ има право да я представи. Сдружението има право да представи информация, така че да отразява обективно дейността на всички фирми и под никаква форма да не дава предимство на една фирма пред друга.

Чл. 22 За създаване и поддържане на регистър Управителния съвет на НБС СЕБТ утвърждава структура за съдържанието на база данни, до която имат достъп всички членове от сдружението.

Чл. 23 (a) Невярна представена информация или подвеждаща информация за собствената си дейност е в разрез с морално етичните норми и се счита за грубо нарушение, което подлежи на санкции, предвидени в Устава на Сдружението.

(б) Това се отнася както за подаване на информация за подържане на регистъра на НБС СЕБТ, така и за предоставянето и на трети физически и юридически лица.

Чл. 24 Всяка фирма може да предоставя в Управителния съвет на НБС СЕБТ информация, която засяга интересите на членовете на сдружението. Тази информация може да бъде свързана с техническа, икономическа, държавни разпоредби и всяка друга информация, засягаща общите интереси на сдружението.

Чл. 25 Не се изисква информация, която е вътрешна и представлява търговска тайна за фирмата, член на НБС СЕБТ.

Чл. 26 Всяка фирма член на НБС СЕБТ трябва веднага да уведоми чрез сдружението останалите фирми, членове на сдружението в случай че научи информация, която накърнява интересите на сдружението като цяло или на нейни членове.

РАЗДЕЛ VІ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 27 (а) За да се спазва Моралния кодекс и да са разрешат възникнали при приложението му казуси към НБС СЕБТ се създава Комисия по етика и морал в състав от трима души. В НБС СЕБТ тези функции са възложени на Контролната комисия.

(б) Членовете на КК (КЕ) се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

Чл. 28 Комисията по етика и морал разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.

Чл. 29 Комисията по етика и морал разглежда постъпили жалби:

(а) При неспазване на този Кодекс изготвя съответното предложение до Общото събрание за налагане на санкции на нарушителите, включително изключване от Сдружението.

(б) Изключването от НБС СЕБТ се огласява чрез всички възможни комуникационни средства, които са на разположение на сдружението.

Чл. 30 Комисията по етика и морал е длъжна веднъж годишно да се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание на НБС СЕБТ.

РАЗДЕЛ VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31 Всички разпоредби за тълкувания и промени се изпращат в писмена форма до КК или се публикуват на страницата в сайта на сдружението в раздел Административен.

Чл. 32 Промени в този Кодекс може да прави само Общото събрание на НБС СЕБТ.

„Моралния кодекс“ е предложен и обсъден на заседание на Управителен съвет и гласуван на Общо събрание проведено на 11.10.2014 г. в гр. Трявна.

         Дата 11.10.2014 г.                Председател УС НБС СЕБТ: ……………/п/………………….

                                                                                                      / Димитър Лулчев/.