УСТАВ

                                                                                 УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ – „СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА”

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 29.01.2002 г., изменен на общо събрание състояло се в гр. София на 18.05.2002 г., изменен на общо събрание състояло се в гр.София на 01.12.2007г. Изменен на общо събрание състояло се в гр.Трявна на 30.04.2011г. Изменен на общо събрание състояло се в гр. Трявна на 11.10.2014 г. Изменен на общо събрание състояло се в гр.София на 05.06.2021г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1.(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

Наименование
Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ „СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА” /НБС СEБT/
(2) Наименованието на сдружението, заедно със указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и ЕИК, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, район „ПОДУЯНЕ”, ж. к. “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В, ет.7, ап.61.
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5.Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове във връзка със сервизиране на електронна и битова техника.
Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации.
2. Съдейства за развитие на браншовото съсловие и утвърждаването на неговия престиж.
3. Обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.
Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, като:
1. Съдейства за професионално подпомагане на своите членове.
2. Следи за спазване на професионалната етика.
3. Да участва в разработването на стратегии и законопроекти в областта на развитието и управлението на браншовото съсловие.
4. Изготвя становища и предложения за изменения и допълнения на действащи нормативни актове.
5. Да участва в работата на консултативни съвети, стопански камари и търговски палати.
6. Да организира курсове, семинари и други форми на обучение.
7. Приема вътрешни правилници и образци на документи.
8. Приема професионални правила.
9. Води регистър на членовете и доброволен регистър на браншовото съсловие.
Чл. 8. Съюзна дейност.
1. Поддържане на комуникационно-информационен сайт.
2. Популяризира дейността на съюза.
3.Националния браншови съюз „Сервиз на електронна и битова техника” няма отношение във вътрешнофирмени и междуфирмени отношения.

ІІ. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения

Чл. 9. Членството в Сдружението е доброволно. Членовете биват: редовни и почетни.
(1) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице и всяко физическо пълнолетно дееспособно лице, регистрирало дейноста си пред държавните институции съгласно законите в Република България. Споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане. Приема неговия Устав. Съгласно е да изпълнява задълженията си, регламентирани в същия, а също отговаря на следните задължителни изисквания към момента на приемането му за член на Сдружението:
1. Да бъде законно регистрирано по съответния нормативен ред, с предмет на дейност: сервиз на електронна и битова техника, която е в дейността на Сдружението НБС СЕБТ.
2. Да притежава съответните документи за професионална квалификация за съответната дейност.
3. Да не е компрометирано в дейността си.
4. Да е коректно спрямо потребителите, ЗЗП и Наредбите на МИЕ, регламентиращи дейността на бранша.
5. Да е коректно и лоялно към действащото законодателство в Република България.

(2) Почетни членове на Сдружението може да бъдат физически лица, които имат траен принос за неговото развитие. Почетния член се ползва с правата по чл. 10, ал.1 т. 3,4,6,8 от Устава.
(3) Приемането на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки.
1. Депозиране на писмено заявление за редовно членство от страна на кандидата за член, адресирано до Управителния съвет, в което се декларира приемането на разпоредбите в Устава на Сдружението и на Моралния кодекс на НБС СЕБТ и законите в Република България.
2. Документи, които доказват ,че кандидатът отговаря на условията по смисъла на ал.1.
(4) Удостояването на почетни членове на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, като инициативата може да бъде на всеки от Сдружението. Необходимо е при гласуването да бъдат събрани минимум 80% от присъстващите в полза на предложението. Почетните членове се вписват в Регистъра на почетните членове. Почетните членове не дължат членски внос.
Чл.10 Права на членовете на Сдружението:
(1) Редовните членове на Сдружението имат следните права:
1. Право на глас в Общото събрание на Сдружението.
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да участват в дейността на Сдружението и да правят предложения за нейното усъвършенстване.
4.Да бъде информиран за дейността на сдружението и да присъства на заседания на УС и КК, когато се разглеждат въпроси от негов интерес. В този случай УС и КК са длъжни да уведомят своевременно заинтересования.
5.Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
6. Свободно да изразява мнение по всички въпроси от компетенцията на Сдружението и дейността му.
7. Да иска съдействие от ръководните органи за защита на свои законни интереси.
8. Да поставя за решаване въпроси от общ интерес.
(2) Почетните членове имат права по чл. 10., ал. 1. т. 3 , 4, 6 и 8.
Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:
(1) Да внася в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Срокът за погасяване на имуществените вноски се регламентира в Правилиника за придобиване, изразходване и отчитане на имуществените вноски.

(2) Да спазва разпоредбите на този Устав, Моралния кодекс и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението.
(3) Да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му.
(4) Да издига авторитета на Сдружението, да спомага за увеличаване на неговото имущество и да не извършва действия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
(5) По предложение на УС или по собствена инициатива, членовете на Сдружението могат да правят допълнителни доброволни вноски или да предоставят средства при набиране на финансов ресурс за мероприятия от съществено значение за дейността на Сдружението и в изпълнение на целите му.
(6) Да участва редовно в заседанията на Общото събрание.
Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.13 Придобиване на членство.
(1) Членството в Сдружението се придобива след получаване на „Уведомление” от Председателя на УС и постъпил членски внос в банковата сметка на Сдружението.
(2) Изпълнението на чл.13, ал.1 задължава УС да впише новия член в Регистъра на Сдружението.
(3) При отказ решението на УС може да се обжалва пред Общото събрание. Кандидатите отправят писмена жалба до Контролната комисия, която разглежда жалбата задължително в едномесечен срок и я представя за решение на Общото събрание.

Прекратяване на членство.

Чл.14. Членството се прекратява:
(1) С едностранно волеизявление до сдружението с писмено предизвестие.
(2) Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
(3) С изключване. Решението за изключване се взима от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.и се потвърждава с решение на ОС. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
(5) При отпадане. Отпадането на членство е налице, когато съответният член е нарушил правилника за имуществените вноски или не участва в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(6) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението, се извършва прихващане от вземанията му от сдружението, което се определя по реда чл. 48, ал. 3 от настоящия устав.

ІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Източници на средства на сдружението

Чл. 16. Източници на средства
(1) Всички членове н

а сдружението заплащат ежегоден членски внос. Размерът и срокът за внасяне на членския внос се определя от „Правилника за придобиване, изразходване и отчитане на финансовите средства”. Членският внос се внася само по банков път в сметката на Сдружението.
(2) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взима с обикновено мнозинство.

Чл.17. (1) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(2) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 1 се определя с решение на УС сдружението, гласувано с пълно мнозинство.
(3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(4) Сдружението не може да получава дарения от политически партии, движения и религиозни организации.

Чл. 18.НБС СЕБТ държи свободните си парични средства в банка и може да бъдат влагани в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа.

Чл. 19. (1) За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на дейноста си сдружението може да образува фондове.
(2) Фондовете по преходната алинея могат да бъдат общи, а за конкретни случаи – специално обособени от средсва на съответно заинтересовани членове на сдружението.
(3) Редът и условията за събиране на имуществени вноски за специално обособените фондове за конкретни случаи се определят от УС и се предлагат на заинтересованите лица.

Чл. 20. (1) Сдружението извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърден бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане (възмездно или безвъзмездно) на изпаднали във временно затруднение свои членове.
(2) Не могат да се предоставят средства, под каквато и да е форма на политически партии и движения.

Чл. 21. (1) Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото и служат за постигане целите на сдружението.
(2) Приходите по предхоната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на сдружението.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението

Чл. 22. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролната комисия.

(1) Консултативен съвет е спомагателен орган за консултиране работата на управителния съвет за взимане на правилни решения, които имат отношение по развитието на организацията. Консултативният съвет се ръководи от член на Управителния съвет или нарочно упълномощено лице от Управителния съвет. Съставът и бройката са определени в „Правилника за работа на Консултативния съвет”. Членовете на Консултативния съвет се предлагат и гласуват на Общо събрание.
Състав на Общото събрание

Чл. 23. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство

Чл. 24. (1) Членовете – юридически лица се представляват от Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Едно лице може да представлява по пълномощно не повече от трима членове на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание.

Чл. 25. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Приема и изключва членовете;
5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролна комисия.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от фирма за счетоводство по доклад от Контролната комисия.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
8. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
9. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
10. Приема бюджета на сдружението;
11. Взима решения относно дължимостта и размера на членския внос;
12. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
13.Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
14. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет по предложение на ревизионен доклад на Контролната комисия.
15. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.
16. Взима решения за участие в други организации.
Провеждане на Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде проведено и онлайн по интернет.
Свикване на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
(3) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(4) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, в електронния сайт или по начин за комуникация, указан в молбата за членство.
(5) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(6) Времето от публикуването на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение

Чл. 28. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание, както и публикувани в сайта.
Списък на присъстващите

Чл. 29.(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, след установяването на наличие на кворум.
Кворум

Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същият дневен ред, независимо от броя на членовете.
Право на глас

Чл. 31. (1). Всички редовни членове имат право на 1/ един/ глас.

Конфликт на интереси

Чл. 32. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватство – до втора степен включително.
Мнозинство

Чл. 33. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 26, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание се вземат в писмена форма и  влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет

Чл.36. (1) Управителен съвет управлява и представлява сдружението, както и определя представителната власт на отделни негови членове.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(3) Управителният съвет е в състав от най-малко 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.
(4) Юридическо лице – член на сдружението може да посочи за член на Управителния съвет и лице, което не е член на сдружението.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(6) Председателят на Управителния съвет на Сдружението се избира от Общото събрание с обикновенно мнозинство от присъстващите с мандат от три години и заема своя пост веднага след избора.

Чл.37. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. Имат постоянно местоживеене в страната;
2. Притежават необходимото специално образование, професионална квалификация, опит и членство в организацията най-малко 3 последователни години, предхождащи събранието.
3. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет

Чл.38. (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управле\ние на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Заместник-председатели от членовете си.
(4) Редовните заседания на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя съгласно изработените правила за работа на УС.

(5) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. Заседанията на Управителния съвет се провеждат и онлайн по интернет.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взима решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет взима решения за откриване и закриване на клонове.

(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
(15) В случай че постът на Председател остане свободен преди изтичане на неговия мандат, зам. Председателят автоматично става Председател на Управителния съвет до провеждане на Общо събрание, на което следва да се проведе избор за нов Председател на Управителния съвет. Ако и зам-председателят не може да встъпи в длъжност на Председател на Управителния съвет, съветът определя един от своите членове да изпълнява временно функциите на Председател, като последният е длъжен да свика незабавно извънредно Общо събрание за избор на нов Председател на Управителния съвет.
Чл. 39. Председателят на Управтлния съвет се избира от Общото събрание. Мандатът на Председателя е 3/три/ години. За редовно избран Председател на Управителния съвет, се счита кандидатът, получил най-много гласове. При равен брой гласове за кандидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор. В случай че кандидатът е 1/един/ и не получи необходимия брой гласове 50+1% се прилага ал. 5. Същата алинея се прилага и при липса на кандидат.
(1). За Председател може да се предложи член на Сдружението, който е членувал в организацията минимум 5 /пет/ години.
(2). Да притежава необходимото специално образование, професионална квалификация, опит и членство в организацията най-малко 5 /пет/ последователни предхождащи събранието години.
(3). Лицата, предложени за председатели на Управителния съвет, трябва да представят концепция за развитието на сдружението пред Общото събрание.
(4). Лицата, предложени за поста Председател на Управителния съвет, трябва да представят документи пред Контролната комисия от, които да е видно че същите отговарят на всички условия за редовно членство в Сдружението. Фирмите, които представляват да са редовни икономически субекти пред държавата.
(5). При липсата на одобрен кандидат за поста Председател на Управителен съвет, функциите се поемат от избрания зам. Председател от квотата на състава на Управителния съвет. Същият изпълнява функциите до следващото Общо събрание. В протокола от Общото събрание се вписва кой от Управителния съвет ще изпълнява тези функции до избора на Председател от Общото събрание. В този случай бройката на Управителния съвет се допълва до бройката, гласувана от Общото събрание.
Кворум и мнозинство

Чл. 40. Председател на Управителен съвет.
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
2. Представлява Сдружението пред трети лица.
3. Може да преупълномощава трети лица с отделни свои права. Назначава и освобождава служители.
4. Носи отговорности, права и задължения, разписани по гласувани Правилници и документи от Общото събрание.
5. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
6. Подписва договорите и всички документи, страна по които е Сдружението.

Чл. 41. Правомощията на Председателя на Управителния съвет се прекратяват предсрочно в следните случай:
1. По решение на Общото събрание, прието по предложение на повече от 1/3 от членовете на Общото събрание или по негова писмена молба.
2. При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на управителния съвет, Общото събрание избира нов Председател.
Чл. 42. (1) Решения могат да се взимат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 17 ал. 2 и в чл. 38, ал.8-9 от устава, които се взимат с мнозинство от всички членове.

Чл. 43. Управителният съвет може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 44. Управителният съвет може да взима решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Контролна комисия

Чл. 45. (1) Контролната комисия се състои от нечетен брой членове (не по-малко от 3 /три/), избрани с явно гласуване от Общото събрание за срок от 3 години. Изборът на Контролна комисия да не съвпада с избора на Управителен съвет.
(2) Председателят на Контролната комисия се избира между избраните членове.
(3) Контролната комисия:
1. Контролира изпълнението на решенията от Общото събрание.
2. Контролира законосъобразността и целесъобразността на решенията на Управителния съвет.
3. Контролира правилното изпълнение на имуществото на Сдружението.
4. Проверява тримесечните и годишни финансови отчети. Дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на сдружението.
5. Дава заключение пред Общото събрание по чл. 25, ал. 15 от Устава.
6. Контролната комисия се отчита за дейноста си пред Общото събрание.
(4) Председателят на Контролната комисия може да участва в заседанията на УС със съвещателен глас.
(5) Контролната комисия може да спира изпълнението на решения на Управителния съвет, които противоречат на Устава, до произнасянето на Общото събрание. Когато установи съществени нарушения на закона и Устава, Контролната комисия прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общо събрание.
V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 46. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на Общото събрание.
Съдържание на отчета за дейността

Чл. 47. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет.
Дивиденти
.
Чл. 48. Сдружението не разпределя печалба.
Книги на дружеството

Чл. 49. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и ЕИК на членовете.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване

Чл. 50. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 51. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание на сдружението.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
VІІІ. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Промените в настоящия Устав са предложени , гласувани и приети на Общо събрание, проведено на 05.06.2021 г. в гр. София, в уверение на което се прилага и съответния протокол.

05.06.2021г.                                  Председател на УС:                       

                                                                                               ……………………………..
                                                                                                         /Ж.Димитров/

Bottom of Form